Meny

Rapportlansering: En social bopolitik för Sverige

Rapportlansering: En social bopolitik för Sverige
Global Utmaning

3 år sedan

Den 25 november 2020 lanserade tankesmedjan Global Utmaning den nya rapporten En social bopolitik för Sverige – policyrekommendationer för en hållbar samhällsutveckling med ett digitalt samtal om rapportens huvuddrag. Rapporten lämnades över till statsekreterare Elin Olsson och en panel av nyckelaktörer kommenterade på slutsatserna. Panel bestod av Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKR, Anders Nordstrand vd Sveriges Allmännytta, Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm, samt Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningens . Samtalet modererades av Christer Larsson och går att se i efterhand här.

Rapporten bygger vidare på antologin från 2019 års – En ny plattform för att lösa bostadsfrågan och samlar slutsatserna från Global Utmanings policy dialoger som ägde rum under våren 2020. Författare av rapporten är en grupp av tankesmedjans bopolitiska rådgivare; Carl-Johan Engström, Christer Larsson, Monica von Schmalensee och Sophie Nachemson-Ekwall. I En social bopolitik för Sverige, redogör författarna för det bopolitiska läget och formulerar en rad rekommendationer för att kunna lösa problematiken i fem områden som identifierats som grundläggande för en social bopolitik; boendeformer, befintliga beståndet, byggande, finansiering, och samverkan och ansvarsfördelning

Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister, hade tagit del av rapporten och inledde lanseringen med att kommentarer på huvuddragen.  

“Det är glädjande att Global Utmanings rapport kommer med relevant analys och förslag kommer när frågan om gott boende är viktigare än någonsin. Det är även viktigt att rapporten konstaterar att bostadssituationen har blivit allt mer prekär för många grupper och att bostadsfrågan kan inte skiljas från hållbar stadsutveckling. Det hörs alltför sällan.“

Elin Olsson lyfte hur pandemin har belyst många av de redan existerande bostadspolitiska problemen och bevisat bostadens viktiga funktion i samhället. Pandemin har satt problemen med bostadsförsörjning, segregation och trångboddhet under starkt ljus. Elin Olsson välkomnade rapporten och såg särskilt rekommendationerna som behövliga. Rapporten tar avstamp i insikten om att boendet är en fundamentalt viktig för individen som grund för ett drägligt liv men även för samhällsekonomin, klimatet och folkhälsan. Vidare belyser hon att det finns politiska låsningar som behöver överkommas för att komma vidare, här är det bra att utomstående aktörer kommer med inspel som kan putta politiken framåt. Elin Olsson avslutade med att skicka med tre förslag som hon vill se mer fokus på nu; möjligheten att bygga om kontorsfastigheter till bostäder, alternativa boendelösningar som minskar det spekulativa inslaget på särskilt den ägda sidan av marknaden, samt fokus på sociala obligationer där man bygger på erfarenhet av gröna obligationer. 

Vidare presenterade Carl-Johan Engström rapportens huvuddrag. Centralt för rapportens är utgångspunkten att det globala utmaningarna måste lösas i det lokala sammanhanget och där är en förnyelse av bostadspolitiken relevant. Carl-Johan Engström lyfte de låsningar som finns, som oftast ligger på det generella planet, där aktörer är låsta i sina idéer om lösningar. Här presenterar Global Utmaning ett starkt fokus på förhandlingslösningar som är en väg framåt för att lösa generella knutar. Carl-Johan belyste även behovet av långsiktighet och uppmanade till att tänka på läget efter pandemin. 

Rapporten belyser den viktiga roll som regionerna och speciellt kommunerna har i det bopolitiska arbetet. Panelen inleddes därför med en kommentar från Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Jan-Ove ser rapporten en katalysator för att föra bostadsfrågorna framåt. SKR välkomnar särskilt påminnelse om bostaden som en social rättighet istället för en marknadsprodukt i debatten, men även bostadens självklara del i arbetet med Agenda 2030. Vidare såg Jan-Ove rapportens breda geografiska fokus som viktigt, att författarna lämnade det ofta vanliga fokuset på Stockholms bostadsproblematik.

“Det är viktigt att erkänna hur olika problemen ser ut runt om i landet. Extra viktigt är den arena som Global Utmaning erbjuder, där olika aktörer kan mötas för vad som behövs framöver är samarbete.”

SKR välkomnar också fokuset på alternativa boendeformer, i rapporten finns många bra förslag men Jan-Ove efterlyser nu idéer om hur arbetet ska föras framåt. 

En annan viktig aktör i det arbetet är allmännyttan. Den andra panelisten som kommenterade på rapporten var Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta. Anders berättade att Sveriges Allmännytta har efterfrågat en diskussion om en bred och djup bostadspolitik i många år, så Global Utmanings rapport och nya plattform är välkommen. Sveriges Allmännytta ser sig själva ha ett ganska nytt affärsmässigt ansvar som ska kombineras med ett stort socialt ansvar. Även Anders lyfte vikten av att se till hela landet då det kan vara enorma skillnader mellan kommuner. Anders delar inte rapportens slutsatser kring allmännyttans bristande innovaitonskraft. Dock håller han med om att Allämnnyttan kan användas i större utsträckning än vad den gör idag. Sveriges Allmännytta ser att man vid områdesutveckling måste samarbeta med de boende, ett arbete som många allmännyttiga bolag driver. I det avseendet kan allmännyttan bidra för att skapa den långsiktighet som saknas idag. 

Nästa panelist var Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna Stockholm. Oskar, likt statssekreteraren, uppmärksammade hur coronapandemin förstärkt redan existerande samhällsutmaningar, särskilt sociala. Fastighetsägarna Stockholm anser att en social bostadspolitik är synnerligen relevant och viktigare än någonsin. Oskar ser att fastighetsägarna spelar en viktig roll i det arbetet då de både kan och vill vara aktiva samhällsaktörer. Han ansåg vidare att det framgent är viktigt att uppmärksamma den strukturella hemlösheten, som rapporten lyfter. Sociala insatser måste till, diskussionen om finansiering är därför viktig. Oskar välkomnar samtalet om sociala obligationer som Global Utmaning för, både i En social bopolitik för Sverige men främst Sociala obligationer – verktyg för en inkluderande omställning.

Efter Oskars inlägg lämnades ordet över till Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. Marie hade särskilt fastnat för rapportens fokus på människan i centrum för bopolitiken. Anpassning av det befintliga beståndet, diversifiering av upplåtelseformer samt byggande måste utgå från människan. Rapporten konstaterar även att bostaden är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Marie uppmärksammade den rädsla som finns för hög skuldsättning och vräkningar under pandemin, faktorer som snabbar på behovet av en ny bopolitik. Hon ser också att många av problemområdena som uppmärksammas i rapporten spiller över på andra politikområden, vilket kräver en bred uppslutning. Hyresgästföreningen ser som Global Utmaning att allmännyttan har en stor möjlighet att tackla många sociala problem som i andra länder åtgärdas med social housing. Marie avslutar med att påminna om behovet av dialog, både mellan aktörer i branschen men också med de som bor och ska bo i bostäderna. 

Moderatorn bjöd, efter panelens inlägg, in övriga deltagare att ställa frågor och komma med kommentarer. Här diskuterades byggherrarnas roll och behovet av en förändring på systemnivå för de krav som ställs i nybyggnation samt den ekonomiska utmaning som renovationer och upprustning innebär. Även Klimatavtrycket på nybyggnation och ombyggnation diskuterades. Vidare belystes vikten av en plattform för dialog och samarbete mellan parterna som sedan kan ligga till grund för politiken att samlas kring. Talarna hänvisade till tankesmedjan som passande aktör för det kommande arbetet.

Samtalet går att se i sin helhet här

 


Rapporten En social bopolitik för Sverige släpptes inom projektet En ny bopolitik för Sverige. I projektet ingår bland annat skriften Sociala obligationer – verktyg för en inkluderande omställning.  

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *