Meny

Stöd Global Utmanings verksamhet

Global Utmaning är Sveriges enda oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling. Genom att stödja tankesmedjans verksamhet bidrar du till ett oberoende policyarbete som accelererar omställningen till hållbara samhällen. Är ditt företag eller organisation intresserad av att bidra till tankesmedjans verksamhet genom ett finansiellt bidrag, kontakta Global Utmanings kansli här.

Strategiskt partnerskap
Ett strategiskt partnerskap är kopplat till Global Utmanings långsiktiga verksamhet och innefattar medlemskap i ett eller flera programråd och i projektspecifika referensgrupper. Din organisation blir inbjuden att agera rådgivande i policydialoger och bjuds in som talare till tankesmedjas seminarier. Ni får ta del av tankesmedjans rapporter, policyförslag, seminarier och konferenser.

Programpartnerskap
Ett programpartnerskap är kopplat till ett av tankesmedjans program eller till ett större projekt som sträcker sig över flera program och innefattar medlemskap i ett av tankesmedjans programråd och/eller plats i ett eller flera projektspecifika referensgrupper. Din organisation blir inbjuden att agera rådgivande i policydialoger kopplat till programområdet och bjuds in som talare till tankesmedjas seminarier. Du får ta del av tankesmedjans rapporter, policyförslag, seminarier och konferenser.

Stödföretag
Stödföretag är kopplat till hela Global Utmanings kärnverksamhet och ger tankesmedjan och dess seniora rådgivare möjlighet att utveckla specifika projekt, publicera rapporter eller liknande. Stödföretag får kommunicera sitt stöd offentligt och omnämns som “Stödföretag till Global Utmaning” i extern kommunikation, bjud ins som åhörare.

Jag vill ansöka om att bli partner eller stödföretag till Global Utmaning. Klicka här! 


Tankesmedjan Global Utmaning
Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling genom gränsöverskridande lösningar, tvärsektoriellt erfarenhetsutbyte och långsiktigt ledarskap som svarar på utmaningar inom de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen. Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik som ligger till grund för rapporter, policyförslag och analyser som accelererar transformationen mot hållbara samhällen.

Global Utmaning har ett kvalificerat nätverk av omkring 100 seniora rådgivare, future thinkers, forskare och experter med tvärsektoriell kompetens som bidrar till tankesmedjans verksamhet. Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk och har konsultativ status till FN:s ECOSOC, är medlem i UN Global Compact och SDSN, och har samarbetsavtal med UN-Habitat. 

Oberoende expertis
Det som utmärker Global Utmaning i jämförelse med andra tankesmedjor i Sverige är oberoendet. Genom mångsidig finansiering, tydligt redovisade partnerskap och ett stort nätverk av rådgivare agerar vi självständigt och partipolitiskt obundet i förhållande till beslutsfattare, enskilda politiska partier och särintressen. Oberoendet, helhetsperspektivet och det lösningsorienterade förhållningssättet för en hållbar utveckling är de viktigaste byggstenarna i Global Utmanings värdegrund.

Finansiering
Tankesmedjans oberoende säkras genom en diversifierad finansiering från stiftelser, myndigheter, organisationer, företag och arbetsmarknadens parter. I vårt nätverk ingår därmed personer från olika delar av den politiska skalan samt från näringsliv, forskning, politik, förvaltning och civilsamhälle. Global Utmaning utgår inte från någon definierad ideologi eller partipolitisk inriktning. 

Inriktning och verksamhet
Tankesmedjan står för ett systemperspektiv där utveckling måste ske inom planetens gränser, där ekonomin är ett medel med sikte på sociala mål. Global Utmaning arbetar därför för hållbar utveckling med tematiskt fokus på Klimat & Resurser, Hållbara Städer, Ekonomi & Governance och Hälsa & Välfärd. FN:s Agenda 2030 med 17 mål för hållbar utveckling utgör ett ramverk och visar på vägar framåt och dess systemövergripande synsätt genomsyrar tankesmedjans arbete och förhållningssätt.

Kontakt
Tove Ahlström, vd Global Utmaning