Meny

Global Utmaning i en ny värld

Mänskligheten har i modern tid inte mött större utmaningar än vi gör nu. Vi står inför ett avgörande decennium där en exponentiell omställning krävs i en värld där beslut ska tas i en miljö av polarisering och vetenskapsskepticism. Här vill, kan och måste Global Utmaning göra skillnad.

Global Utmaning startade för femton år sedan i en annan värld än den vi har nu. Vi har i femton år agerat katalysator i arbetet med att driva en långsiktig samhällsutveckling för en hållbar framtid och varit en partipolitiskt oberoende kompetensbank med strikt helhetsperspektiv och med ideella drivkrafter. Vår roll som pionjärer, påverkare och kunskapsskapare har lett oss till en unik position, bland annat som en av världens åtta Local 2030 Hubs och till konsultativ status till FNs ekonomiska och sociala råd (ECOSOC).

2030 och ett avgörande decennium

Agenda 2030 innebar att 193 ledare från nationer runt om i världen tog ett gemensamt beslut om att verka för en hållbar utveckling, såväl globalt som lokalt. Agenda 2030 är med sina 17 övergripande mål en tidsatt agenda med syfte att utrota fattigdom och hunger, agera för att förverkliga de allmänmänskliga rättigheter som världen antog efter andra världskriget. Agera för att jämställdhet ska uppnås med egenmakt till kvinnor och flickor i alla länder samt att agera för ett varaktigt skydd för vår gemensamma planet och naturresurser.

Det som formulerats i de 17 övergripande målen med 169 konkreta delmål innehåller inget oviktigt eller onödigt i någon del. Varje enskilt delmål är något som direkt påverkar livet för oss snart 8 miljarder människor. Agenda 2030 är en global överenskommelse, samtidigt som globalism och globalist i vissa sammanhang används som ett skällsord.

Målen har kommunicerats, informerats om och delats ut, men än så länge ägs de främst av dem som redan innan de formulerades var engagerade i hållbarhetsfrågor. Vi behöver fundera över vad som händer om vi inte lyckas få fler att bli mer engagerade de kommande tio åren än vad världens ledare lyckats med de föregående fem.

Vi behöver fler som ser det avgörande i det nuvarande decenniet, fler som ser sitt ansvar, fler som ser sin roll i det som är Agenda 2030.  Tiden är ute att försvara det oförsvarbara. Alla vet att ”business as usual” ser annorlunda ut redan idag jämfört med igår.

5 år

Det har gått fem år sedan Agenda 2030 undertecknades och om fem år har halva det nuvarande decenniet gått. De föregående fem åren har överraskat oss alla mer än fem år vanligen gör. Tyvärr har en del av det som skett inneburit att viktig utveckling avstannat på politisk nivå. Tekniskt har dock utvecklingen fortsatt, liksom de större företagens utveckling av affärsmodeller för koldioxidneutralitet. Det ger oss möjligheter. Av det vi vet nu, så behöver vi under det kommande decenniet skapa en exponentiell förändring jämfört vad vi lyckades med under de föregående fem. Vi måste, för vi som verkar nu har ett ansvar för alla framtida levande människor. Städers utveckling, jämställdhetsutveckling, governanceutveckling, hälsoutveckling är var och en avgörande delar där det behövs större handlingskraft, men klimatfrågan är den mest avgörande, eftersom den påverkar alla de andra. Om Sverige och världen inte lyckas lösa de komplexa klimatutmaningarna kommer inte någon av de andra stora frågorna ha någon större betydelse.

10 år som kräver handlingskraft

Det råder ingen vetenskaplig tveksamhet. Det råder tveklös enighet om allvaret, riktningen och de övergripande lösningarna i det stora vetenskapliga samfundet. De tio år mänskligheten har fram till 2030 är helt avgörande och de som försöker försvara det oförsvarbara blir färre för varje dag. Vi går obönhörligen mot en fossilfri framtid. Det här är en insikt som präglar alla beslut som tagits i näringslivets interna planering de senaste åren. Näringslivet har inte väntat på policybeslut innan de skapat sin framtida strukturanpassning. Trots det går vissa saker för långsamt. Vi ska inte tolka det som avsaknad av vilja, utan som ett synliggörande av att nationers och regioners styrsystem har problem att hantera ansvar för holistiska frågor med komplexa beroenden. Det är något vi måste lösa och där kan fristående kompetensbanker som Global Utmaning utgöra en viktig nyckel. Sverige och Norden har utmärkta förutsättningar att gå före här. Därför lanserar vi Klimatagendan, Global Utmanings största projekt någonsin.

Klimatagendan

Global Utmaning går ännu en gång före och belyser de svåra frågor som beslutsfattare riskerar att skygga för. Klimatagendan innebär som första steg en konkret och integrerad analys av de stora utsläppskällorna och vilka vägval som ska väljas för att utsläppen ska försvinna på sikt. Ett holistiskt angreppsätt är nyckeln. Tidigare ansatser har varit sektorsvisa analyser, vilket innebär att de inte ger den helhet som krävs för att kunna visa vägen till nollutsläpp 2045. Först gör ett grundläggande analysarbete, sedan gör analys av vilka politiska insatser och policyinsatser som krävs och slutligen genomförs en stor kommunikations- och folkbildningsinsats för att skapa folklig opinion och stöd för omställningen. Det är helt avgörande att ägarskapet och viljan att agera når ner till minsta lokala nivå och individ. All verklig förändring sker alltid lokalt. Det är därför Klimatagendans nationella analys prioriterar att tas ned på lokal nivå. Klimatagendan kan bli en av Sveriges viktigaste exportvaror.

Därför ska Sverige vara föregångare

Näringslivet i Sverige ligger långt fram i omställningen mot koldioxidneutralitet, sannolikt i större utsträckning än många tror. Precis som internationellt är de stora bolagen längre fram än de små och medelstora. Här behöver Sverige öka sina insatser och här fungerar såväl policybeslut som ekonomiska incitament som motorer. Gröna obligationer och sociala obligationer är bara två exempel på verktyg med tydlig effekt. Gröna investeringar ligger idag bakom en betydande positiv fondutveckling. Grönt går nu från ideologi till ekonomi.

Global Utmaning har ett stort namn, stora arbetsområden, stora samarbetspartners. Likt Sverige är Global Utmaning internationellt sett en liten aktör, men liten kan göra stor skillnad. En mindre aktörs arbete driver på med spets och inte volym. Sveriges framgång i världen är aldrig volym, utan genom att vara en imponerande och avundsvärd föregångare samt inspirerande föredöme. Sverige och Norden har alla förutsättningar och allt att vinna på att ta täten i en innovativ klimatomställning och agera agilt föredöme i en redan pågående global omställning.

Global Utmaning och framtiden


Dagens ledare med ansvaret att ta alla FNs mål från beslut till genomförd handling har både större möjligheter och större utmaningar än någon ledare tidigare haft. Om tio år bor hälften av världens befolkning i städer och urbana områden. Omställningen till hållbara städer kan bara ske med hjälp av hållbart växande ekonomi och ansvarsstyrning som tar ett långsiktigt helhetsgrepp. Världens städer är spelplanen där omställningen tydligast måste gå från beslut till handling. Under nästkommande generation väntas den urbana delen av mänskligheten öka från 50 till 70 procent. Det innebär att det på överblickbart kort tid ska byggas lika mycket ny stad som det har byggts under hela mänsklighetens historia. Huvuddelen av världens energianvändning och BNP konsumeras och genereras i de snabbt växande städerna, vilket innebär att stadsutvecklingen är en central del i hela Agenda 2030-arbetet. Den här utvecklingen ger Global Utmaning ett stort ansvar, då vi är den globala Local2030 hub som har fokus på stadsutveckling och dess påverkan på mänskligheten. Det finns avgörande insikter att hålla i fokus här.

En ansvarsfull framtid innebär inte att avstå utan att framtiden kan endast byggas på tillväxt inom de planetära gränserna. Teknikutveckling och social inkludering av medborgare är båda en del av förutsättningarna för en hållbar framtid. Forskning visar att nationer med större jämlikhet och starkare demokrati klarar komplexa utmaningar mer framgångsrikt. Det är därför demokrati och jämställdhetsarbete har varit och är en central del i Global Utmanings arbete. Avgörande är att vi lyckas skapa en återgång till en historiskt stabil utveckling där klimatet är ett självreglerande avsvalkande system och inte ett uppvärmande. Det är lösningar som är i fokus nu och ingen behöver tveka om allvaret.

De nästa tio åren är avgörande, men tio år är en ytterst kort tid för att skapa strukturella förändringar. Global Utmanings programområden Hållbara städer, Ekonomi & Governance, Hälsa & Välfärd, Klimat & Resurser, är områden som fokuserar på strukturella utmaningar där Global Utmaning som oberoende tankesmedja kan agera katalysator. Vi har med ideellt sammanlänkad expertis gjort det i femton år. Vi har som mål att 2030 kunna blicka tillbaka och summera att vi, våra partners och våra medlemmar agerade katalysator i omställningen av mänsklighetens viktigaste decennium.

Tankesmedjan Global Utmaning är ett verktyg för att lyfta ämnen som borde lyftas. Ett verktyg som kan ta svåra komplexa frågor från diskussion till handling.

En klok person har sagt att de flesta människor överskattar vad de kan göra på ett år och underskattar vad de kan göra på tio. Vi och hela mänskligheten har inte råd att underskatta vad vi kan göra på tio år och vi har inte tid att överskatta vad som ska hända på ett år. Vi måste gå från att veta vad vi ska göra till att göra det vi måste och det måste ske nu.

Du kan ta del av Global Utmanings medlemmars, rådgivares och medarbetares tankar här.