Meny

Debatt: Dags att ge plats åt trähusen

Debatt: Dags att ge plats åt trähusen
Global Utmaning

8 år sedan

Global Utmaning debatterar på Dagens Samhälle: En ny stadsbyggnadsminister måste snabbt leverera konkreta förslag på hur bostadsbyggandet kan ta fart för att undvika att bostadsbyggnadskrisen hotar vår samhällsutveckling. Vi från tankesmedjan Global Utmaning föreslår en satsning på trähusbyggande.

Det råder bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges kommuner. Problemen är särskilt alarmerande i storstäderna där tillväxten hotas om bostadsfrågan inte får en snabb läsning. Det behövs en halv miljon nya bostäder. Men regler om ett gott byggande står i vägen, enligt byggindustrin och flera partiföreträdare.

Vi föreslår en satsning på trähusbyggande som samtidigt bidrar till miljömässig, social och samhällsekonomisk hållbarhet och som hjälper skuldtyngda kommuner att klara utmaningen. Det finns flera fördelar med en sådan satsning:

Trähus är klimatsmarta. Genom att bygga i trä binds den koldioxid som växande träd tagit upp för lång tid. Vi får betydande ”kolsänkor”. Trä är dessutom lätt att transportera utan stor miljöpåverkan.

Näringspolitiska fördelar. Trähusbranschen kan snabbt skala upp sin kapacitet. Sverige kan gå före och skapa efterfrågan på en global exportmarknad.

Nya arbetstillfällen. Produktionen kan förläggas i skogrika avfolkningslän som dessutom fått tillskott av migranter. Utbildning i industrialiserat träbyggande kan leda till jobb direkt.

Kostnadseffektivitet. Träbyggande är mer industrialiserat och kostnadseffektivt än traditionellt (betong)byggande. Småhusfabrikanterna bygger monterbara hus billigare per kvadratmeter än storbolagen bygger flerbostadshus.

Variation. Det går att bygga varierade flerbostadshus och småhus genom industriellt trähusbyggande, med  mindre enheter som monteras samman till varierade bostäder.

Vad som behövs är framför allt energisnåla och klimatsmarta smålägenheter i kollektivtrafiknära lägen i storstadsområdena. Just nu finns en unik möjlighet att bygga snabbt och hållbart genom att utnyttja de förslag till bostadsbyggande som Sveriges kommuner lämnat in till Sverigeförhandlingen. Många av förslagen kan realiseras redan nu och bidra till att en halv miljon bostäder kan byggas i existerande samhällen.

Vi föreslår ett regeringsinitiativ som läggs till grund för en bred överenskommelse i de bostadspolitiska överläggningarna:

  1. Inrätta ett system där staten garanterar en låg ränta under lång tid. Skuldtyngda kommuner behöver hjälp att finansiera exploateringsinvesteringar som stöder en hållbar utveckling. Marknaden tillhandahåller lånen. Det handlar om långsiktiga investeringar – på kort sikt kostar det staten ingenting.
  2. Skapa ett planeringsmässigt snabbspår. Tillsätt en förhandlingsperson som vaskar fram lämpliga projekt från Sverigeförhandlingen. Upprätta flexibla detaljplaner och skapa ett snabbspår för bygglov med garanterad ränta.
  3. Underlätta en branschomställning genom särskilda utbildningar. Branschen behöver bygga upp nya kompetenser inom träkonstruktion, industrialisering och klimatmedvetenhet.
  4. Ta initiativ till ett innovationsprogram tillsammans med teknik- och arkitektbranschen genom en tävling om goda koncept för ett varierat flerbostadshusprogram.

På så sätt kan en trähussatsning bli ett samhällsekonomiskt lyft för Sverige.

Global Utmaning är en oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Carl-Johan Engström, professor emeritus KTH, senior rådgivare Global Utmaning
Ulf Dahlsten, professor LSE och senior rådgivare Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor emeritus KTH, senior rådgivare Global Utmaning
Örjan Wikforss, arkitekt och professor emeritus KTH
Agneta Modig Tham, senior rådgivare Global Utmaning
Kristian Skånberg, senior rådgivare Global Utmaning
Johan Hassel, vd Global Utmaning
Elin Andersdotter Fabre, projektledare Hållbara Städer Global Utmaning

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *