Meny

“Bioekonomi är nästa ekonomiska våg”

“Bioekonomi är nästa ekonomiska våg”
Global Utmaning

5 år sedan

Omställningen till en bio-baserad ekonomi erbjuder stora möjligheter i att minska beroendet av fossila bränslen, öka andelen förnyelsebar energi och samtidigt skapa gröna jobb och stärka Nordens konkurrenskraft. Norden har vad som krävs för att leda omställningen i EU. Det var några av slutsatserna på ett seminarium som Global Utmanings arrangerade i Helsingfors där Finlands näringsminister Olli Rehn deltog tillsammans med näringslivsrepresentanter och forskare.

 

– De nordiska länderna har naturresurser, en industriell infrastruktur och kompetensen för en framgångsrik omställning mot bioekonomi. I samarbete med varandra har de nordiska länderna potentialen att övertyga våra europeiska partners i EU att en hållbar bioekonomi medför stora fördelar, sade Olli Rehn, Finlands näringsminister.

Den finska regeringen har identifierat bioekonomi som en grön industri med stor potential. 2014 lanserade Finland ett ambitiöst program på bioekonomi, med målet att nationellt skapa 100 000 nya jobb till år 2025. Dessa seriösa satsningar har gjort Finland ledande i den europeiska omställningen mot bioekonomi. Norden har som helhet kommit långt, den internationella energimyndigheten har visat att regionen ligger 25 år före resterande världen när det gäller energiproduktion och låga koldioxidutsläpp.

 

“Sverige och Finland måste arbeta för att påverka EU”

Minister Rehn deltog i tankesmedjans seminarium “How to implement the transition to the Bioeconomy – a Nordic perspective”, som arrangerades i samarbete med Pohjola-Norden i Helsingfors. Med seminariet hoppades tankesmedjan Global Utmaning kunna bidra till ett intensifierat nordiskt samarbete runt bioekonomins betydelse, framförallt allt i relation till EU som idag begränsar möjligheterna att ta tillvara på den bioekonomiska potentialen. Seminariet var det tredje som Global Utmaning arrangerade utifrån rapporten Nordic Transport Ways inom plattformen NAG – Nordic Action Group. Rapporten har tidigare presenterats för politiker och näringsliv i Norden och EU, bland annat i Oslos storting och på EU-kommissionen i Bryssel.

– Bioekonomi är nästa ekonomiska våg. Det är inte en ny bransch, utan en kombination av primärproduktion, raffinering och slutproduktmarknad, sade Olli Rehn.

Karl-Henrik Sundström är vd på Stora Enso, ett världsledande företag inom skogsindustri. Han lyfte fram att medvetenheten hos dagens konsumenter ökar, en efterfrågan som skogsindustrin kan vara med att möta genom att producera produkter av förnyelsebar råvara. Han återkom upprepade gånger till vikten av långsiktiga och stabila politiska ramverk, som ett viktigt incitament för skogsindustrin ska våga investera i maskiner och anläggningar med lång livslängd.

– Träfiber ska användas där det gör mest nytta och jag tror inte på lagstiftning som vill styra utvecklingen i olika riktningar. Som jag ser det är vårt största hot EU. Sverige och Finland måste arbeta hårt för att påverka EU. Finland har med sin strategi för bioekonomi kommit längre och vi trycker på för att Sverige ska följa efter, sade Karl-Henrik Sundström.

Erik Skogström, vd på Sweco Industry OY, pekade på näringslivets utmaningar.

– Klimatet och miljön är en stor utmaning för min bransch och därför måste lagstiftning och regleringar vara stabila och långsiktiga för att attrahera investeringar. Norden ligger i framkant av utvecklingen, där exempelvis möjligheten att ersätta plast med fiber är en del av bioekonomin vars utveckling behöver stöd och fokus för att Norden ska kunna ta tillvara på sin potential, sade Erik Skogström.

 

“Sverige har mycket att lära av Finlands satsning på bioekonomi”

Global Utmanings expert och senior rådgivare Staffan Laestadius, Professor Emeritius på KTH, pekade på vikten av politiska visioner och en pressad tidsram.

– En helomfattande omställning börjar med att ledande politiker kommunicerar en vision som visar deras målsättning. Finland är det enda nordiska landet med en tydlig politisk vision kring bioekonomi, här har vi andra mycket att lära. När det gäller klimatåtgärder så är det inte om en omställning på sikt vi talar om utan en nödvändig snabb transformation bort från fossilberoende.  Utifrån rapporten Nordic Transport Ways, fortsatte diskussionerna under andra delen av seminariet.

Ernesto Hartikainen, cirkulär ekonomi-specialist på Sitra, vill se ett hållbart utnyttjande av naturresurserna i bioekonomi, med utgångspunkten ur en cirkulär ekonomi.

– Hur maximerar vi värdet av materialen som cirkulerar i vårt samhälle? Här måste man ta hänsyn till energiåtgång tillsammans med materialåtgång. Staffan Laestadius presenterar både the ”biofuel way” och ”the electric way” i rapporten Nordic Transport Ways, både energi- och biobränsle är två nyckelfrågor i transformationen mot bioekonomi.

För att skapa ett hållbart transportsystem underströk Urban Wästljung, senior rådgivare på Scania, vikten av förnyelsebar energi, parallellt med en effektivisering av bränsleåtgången i drivsystem. Även Urban Wästljung uppmärksammade de inneboende möjligheterna med ett ökat nordiskt samarbete gällande bioekonomi.

– Hållbar energi till transportsektorn är en central del i bioekonomin. Jag ser fram emot ett ökat nordiskt samarbete kring detta och anledningarna till att vi borde samarbete är rätt uppenbara; vi delar intressen kring skogen, besitter utmärkt industriell kompetens, delar en lång gemensam historia och har gemensamt möjlighet att hitta allierade i EU. Men det är bråttom med omställningen, vi måste genomföra fundamentala anpassningar inom två år för att nå de satta klimatmålen, sade Urban Wästljung.

 

”Biobränsle viktig lösning för att klara klimatmålet”

Catharina Nystedt Ringborg, vice ordförande Global Utmaning och rådgivare för International Energy Agency, IEA, var tydlig med vad hon vill se av den kommande Europeiska konferensen på biomassa.

– I vår äger den Europeiska konferensen om biomassa rum i Sverige samtidigt som Parisavtalet hunnit bli ett och ett halvt år.  Jag skulle gärna se att vi till dess har en nordisk gemensam strategi för vad bioekonomin ska leverera för att nå klimatmålet samt hur och i vilken omfattning bioekonomin ska expandera för att klara tvågradersmålet, sade Catharina Nystedt Ringborg.

– Avkarbonisering måste ske med befintlig fordonsflotta och då är biobränsle en viktig lösning för att klara klimatmålet, i synnerhet de nya mer utvecklade biobränslen som produceras av restprodukter från skogsbruk och avfall utgör ett viktigt bidrag, sade Mika Aho, Managing Director Public Affairs and Communication på ST1, som även varit med och tagit fram rapporten Nordic Transport Ways.  Aho talade om behovet av att snabbt få ner utsläppen inom transportsektorn för att klara klimatmålen till 2030. Det är en omfattande utmaning med tanke på att de fordon som idag drivs av fossilt bränsle kommer att finnas kvar i trafik i minst 20 år.

– Genom NAG – Nordic Action Group on Transport, har jag fått nya insikter om framtida möjligheter bioekonomi. Jag tror att om vi kan samla näringsliv, akademiska institutioner och tankesmedjor kan vi gå från idéer till verklighet och skapa något nytt, sade Mika Aho.

Seminariet ägde rum i Helsingfors den 14 september 2016, med paneldeltagare från politik, näringsliv och forskning. Du kan se samtalet i efterhand här.

Christine Godeau

 

Följande personer deltog i panelsamtalen:

Olli Rehn, Finlands näringsminister

Karl-Henrik Sundström, VD Stora Enso

Mika Aho,  Managing Director Public, ST1 Biofuels OY

Erik Skogström, Managing Director, Sweco Industry OY

Catharina Nystedt Ringborg, Vice ordförande Global Utmaning, Rådgivare IEA

Staffan Laestadius, Proffessor Emeritius på KTH, Senior rådgivare, Global Utmaning

Hans Jörgen Koch, Director, Nordic Energy Research

Ernesto Hartikainen, Circular Economy Specialist, Sitra

Henrik Hololei, Director general, DG Mobility and Transport

Urban Wästljung, Senior rådgivare, Scania

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *